Wystawa Ikon

Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie
ul. Szczecinska 17

Zaprasza do udziału

18 – 20.05.2018

w

Pierwszej

Stargardzkiej Wystawie Ikon

 

 

 

 

 

Termin dostarczania prac upływa z dniem 16 kwietnia 2018 roku.

 

 

                                                                                                  

www.kolejarz.org  

 

 

www.dkk.stargard.pl

 

 

www.stargard.cerkiew.pl

 

 

www.stargard.pl


REGULAMIN

Pierwszej Stargardzkiej Wystawy Ikon - Stargard 2018

 

ORGANIZATORZY :

1.      Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie

2.      Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie

3.      Urząd Miejski w Stargardzie

 

CEL WYSTAWY :

Na wystawie chcemy zaprezentować nieprzeciętną wrażliwość, talent i rzemieślniczą pracę każdego z twórców. Chcemy przedstawić sztukę, która jest niczym religia, mistyka. A także jest ona ciągłym poszukiwaniem i eksperymentowaniem w przedstawieniu historycznego obrazu.

Wierzymy, że myśl ludzka poprzez sztukę i widzenie twórcy może wznieść się ku temu co boskie, co bliskie metafizyce.

Nade wszystko wystawa będzie możliwością przedstawienia dbałości o twórczy warsztat,
o przekazanie znanej przy pracy nad ikoną pokory, która jest podobno dana tylko wybranym, którą osiąga się wynik jaki teraz widzimy.

Celem wystawy jest zachęcenie twórców do uprawiania trudnej i szlachetnej dziedziny sztuki - ikonopisarstwa.

Wystawa ta może stać się wyzwaniem dla pragnących zmagać się z tradycyjnym warsztatem ikonopisarza i pokazaniem swojej twórczości zainteresowanym.

 

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA :

1.      W wystawie może wziąć udział każdy tworzący ikony.

2.      Organizator nie przewiduje selekcji i oceny przedstawionych prac.

3.      Prace należy dostarczyć i odebrać na koszt własny.

4.      Do każdej przesyłki / pracy winna być dołączona karta zgłoszenia (zał. Nr 1).

5.      Każda praca powinna być sygnowana przez autora i opisana zgodnie z przyjętymi zasadami opisywania prac graficznych.

6.      Na odwrocie każdej pracy powinna znajdować się trwale przymocowana metryczka pracy (zał. Nr 1) zawierająca następujące informacje:

a.      imię i nazwisko autora,

b.      tytuł pracy,

c.       rok powstania,

d.      technika,

e.      opis pracy,

f.        format,

7.      Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.

8.      Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki wystawy.

9.      Prace należy dostarczyć/nadsyłać na adres :

Dom Kultury Kolejarza

73-110  Stargard

ul. Szczecińska 17

 

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 16.04.2018 r. na adres Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie

 

10.  Przewidywany termin otwarcia wystawy 18.05.2018 roku godz. 17:00

11.  Odbiór prac w terminie 4.06.2018 – 29.06.2018

12.  Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor.

13.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac
w środkach masowego przekazu oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmów wideo, oraz wszelkich materiałów promujących imprezę bez uiszczania honorarium autorskiego.

14.  Organizator przewiduje indywidualne potwierdzenie udziału w wystawie w formie dyplomu uczestnictwa.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie

Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie

ul. Szczecińska 17

tel. 91 573 23 24

od pn. do pt. w godz. 9:00 – 15:00

dkkstargard@op.pl

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1.

 

KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnić pismem drukowanym)

imię, nazwisko autora

 

rok wykonania

 

tytuł pracy


technika


opis pracy


format


adres


telefon


adres e-mail

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz bezpłatne reprodukowanie i powielanie mojej pracy w związku z udziałem w wystawie organizowanej przez Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie oraz jego działalnością.

 

Akceptuję regulamin i zgadzam się na wykorzystanie prac(y) w celach promocyjnych konkursu.

 

 

 

 

 

………………………………………………………                      …………………………………………………………………….

                   miejscowość, data,                                                                                czytelny podpis autorapowrót

INVISIONSTUDIO
      Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materialów ze strony jest zabronione.